بخش های بیمارستان آسیا

بخش های جانبی (پاراکلینیک ) بیمارستان آسیا

ارتقاء کيفی سرانه درمان بر اساس افزايش درصد بهبودی بيماران و متعاقب آن کسب رضايتمندی بيماران، مسئوليت خطيری است که تک تک اعضای بيمارستان آسيا بر دوش خود احساس می کنند.با توجه به بافت جغرافيايی ،اقتصادی و اجتماعي منطقه ای که بيمارستان آسيا در آن واقع شده است، تلاش بيشتری را برای ماندگاری و رقابت مي طلبد.

کلینیک زخم

کلینیک زخم

کلینیک زخم

ادامه مطلب
آزمايشگاه

آزمايشگاه

آزمايشگاه بيمارستان به صورت شبانه روزی فعال ميباشد. واحد پذيرش و سپس واحد خونگيری (نمونه گيری) اولين تماس را با بيمار دارند و واحد های بيوشيمی ،سرولوژی،هماتولوژیو.....خدمات بعدی را ارائه ميدهند. وجود"بانک خون" برای بيمارانی که نياز به اينفوژيون خون دارند،آسودگی خاطر را به جراحان داده است،اين واحد در تمام مدت شبانه روز آماده ارائه خدمت و خون رسانی ميباشد.هر چند پايگاه انتقال خون برای اهدای خون وجود ندارند،اما"فصد خون" در اين واحد صورت ميپذيرد. در شيفت صبح و عصر يک نفر مسئول فنی حضور فعال دارد

ادامه مطلب
خدمات پاراکلینیکی

خدمات پاراکلینیکی

امکانات و تجهیزات بخش خدمات پاراکلینیکی بیمارستان آسیا امکانات و تجهیزات بخش خدمات پاراکلینیکی بیمارستان آسیا

ادامه مطلب
بايگاني و اسناد پزشكي

بايگاني و اسناد پزشكي

بايگاني و اسناد پزشكي

ادامه مطلب
آزمايشگاه باليني

آزمايشگاه باليني

آزمايشگاه بيمارستان به صورت شبانه روزی فعال ميباشد. واحد پذيرش و سپس واحد خونگيری (نمونه گيری) اولين تماس را با بيمار دارند و واحد های بيوشيمی ،سرولوژی،هماتولوژیو.....خدمات بعدی را ارائه ميدهند. وجود"بانک خون" برای بيمارانی که نياز به اينفوژيون خون دارند، آسودگی خاطر را به جراحان داده است، اين واحد در تمام مدت شبانه روز آماده ارائه خدمت و خون رسانی مي باشد. هر چند پايگاه انتقال خون برای اهدای خون وجود ندارند، اما"فصد خون" در اين واحد صورت ميپذيرد. در شيفت صبح و عصر يک نفر مسئول فنی حضور فعال

ادامه مطلب
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست) , نبش کوچه دوم
info@asiahospital.ir
021-88733571 (10 خط)