بیهوشی و رانیماسیون

بیهوشی و رانیماسیون

بیهوشی و رانیماسیون

گروه بيهوشی و رانيماسيون عمده فعاليت خود را در اتاق عمل (به هنگام آغاز تا پايان اعمال جراحی)متمرکز کرده اند،هر چند که ويزيت بيماران مصدوم در بخش ويژه ICU را هم متقبل ميشوند. گروه بيهوشی در بيمارستان آسيا به صورت بر نامه ريزی تيمی به فعاليت مي پردازد و از سه تيم موجود در هفته استفاده مي شود.علاوه بر بيهوشی عمومی(جنرال)،از روشهای لوکال(بی حسي)،اسپانيال(غير عمومی)و....... برای بيماران مختلف استفاده ميشود.(روزانه سه پزشک بيهوشی متخصصدر بيمارستان به طور همزمان مشغول به خد مت مي باشند) در واقع متخصص

گروه بيهوشی و رانيماسيون عمده فعاليت خود را در اتاق عمل (به هنگام آغاز تا پايان اعمال جراحی)متمرکز کرده اند،هر چند که ويزيت بيماران مصدوم در بخش ويژه ICU را هم متقبل ميشوند.

گروه بيهوشی در بيمارستان آسيا به صورت بر نامه ريزی تيمی به فعاليت مي پردازد و از سه تيم موجود در هفته استفاده مي شود.علاوه بر بيهوشی عمومی(جنرال)،از روشهای لوکال(بی حسي)،اسپانيال(غير عمومی)و....... برای بيماران مختلف استفاده ميشود.(روزانه سه پزشک بيهوشی متخصصدر بيمارستان به طور همزمان مشغول به خد مت مي باشند)

در واقع متخصص بيهوشی،فرماندهی اعمال جراحی را بر عهده دارند زيرا تا آنها تا ييد نکنند جراح اقدام به عمل جراحی نخواهد کرد.حضور متخصصين بيهوشی، در تمام طول عمل جراحی بر بالين بيماران تا هنگامی که آنان در اتاق ريکاوری،مجددا به هوش آيند،از ويژگی های مسئوليت پذيری متخصصين توانمند اين مرکز درمانی مي باشند.در بيمارستان آسيا بطور مداوم در طول شبانه روز پزشک متخصص بيهوشی بصورت آنکال آماده ارائه خدمات مي باشد.

حتما يک گروه بيهوشی شامل يک تيم شش نفره بصورت پزشک متخصص مقيم بيهوشی در بخش مراقبتهای ويژه حضور دائمی دارد.

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) , مقابل دانشکده علامه طباطبایی
info@asiahospital.ir
021-88733571 (10 خط)