بخش آندوسکوپی

بخش آندوسکوپی

بخش آندوسکوپی

امکانات و تجهیزات بخش آندوسکوپی بیمارستان آسیا امکانات و تجهیزات بخش آندوسکوپی بیمارستان آسیا

تصاویر بخش آندوسکوپی

فرم پذیرش

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست)
info@asiahospital.ir
021-88733571 (10 خط)