اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

در هر مرکز درمانی اتاق عمل به عبارتی قلب آن بيمارستان ميباشد.اتاق عمل اين بيمارستان مطابق استاندارد های نظام ارزشيابی کشوری بيمارستان ها مي باشد که با جديد ترين تکنولوژی روز بطور 24 ساعته فعال ميباشد:
-فضای فيزيکی،4 اطاق عمل با کليه امکانات،1 ريکاوری مجهز.
-C.S.R که مخصوص اتاق عمل مي باشد.
-انبار و تجهيزات دارويي در اتاق عمل که به طور شبانه روزی مستقر ميباشد.
-پرسنل پرستاری و هوشبری که 24 ساعته آماده انجام وظيفه مي باشد.

در هر مرکز درمانی اتاق عمل به عبارتی قلب آن بيمارستان ميباشد.اتاق عمل اين بيمارستان مطابق استاندارد های نظام ارزشيابی کشوری بيمارستان ها مي باشد که با جديد ترين تکنولوژی روز بطور 24 ساعته فعال ميباشد:

-فضای فيزيکی،4 اطاق عمل با کليه امکانات،1 ريکاوری مجهز.

-C.S.R  که مخصوص اتاق عمل مي باشد.

-انبار و تجهيزات دارويي در اتاق عمل که به طور شبانه روزی مستقر ميباشد.

-پرسنل پرستاری و هوشبری که 24 ساعته آماده انجام وظيفه مي باشد.

اتاق عمل

فرم پذیرش

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست) , نبش کوچه دوم
info@asiahospital.ir
021-88733571 (10 خط)