مدارک لازم جهت بستری بیماران

مدارک لازم جهت بستری بیماران : 

1- اصل نامه دستور بستری پزشک 

2- اصل و یک عدد کپی کارت ملی بیمار    

 

*توجه :  جهت بیماران با سن زیر 18 سال ، حضور پدر و مادر یا قیم قانونی الزامی است. 

         بیمارانی که دارای عمل جراحی با قطع عضو مانند جراحی هیسترکتومی و... می باشند، داشتن شناسنامه  زوجین و حضور همسر الزامی است. 

گام به گام پذیرش بیماران :

1- بیماران آسیا، در گام نخست، برگه ی دستور بستری پزشک خود را به مسئول واحد پذیرش ارائه می دهند. 

2- برای تشکیل پرونده، مدارک لازم جهت بستری به مسئول واحد پذیرش تحویل داده می شود. 

3- تعیین هزینه مالی و پرداخت ودیعه با مراجعه به واحد صندوق بیمارستان انجام می گیرد. 

4- رضایتمندی های لازم از بیماران گرفته می شود. 

5- تخت دهی توسط مسئول پذیرش بیمارستان انجام می گیرد. 

6- دستبند مشخصات بیمار صادر شده و بر روی دست بسته می شود. 

7- درصورت درخواست برای همراهان بیمار کارت همراه صادر خواهد شد.

8- مسئول واحد پذیرش آسیا، مشخصات هویتی بیمار را تأیید خواهد کرد. 

9- برای رفاه حال بیماران آسیا، کیف بهداشتی حاوی وسایل مورد نیاز  تدارک دیده شده که در صورت درخواست بیمار تحویل داده می شود. 

10- در گام آخر، بیمار توسط Welcome Nurse به بخش مورد نظر راهنمایی می شود. 

 

 

 

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) , مقابل دانشکده علامه طباطبایی
info@asiahospital.ir
021-88733571 (10 خط)